Silent Screamer.

<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d2311103088097426775\x26blogName\x3dcan+i+be+someone+else?\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://teddybearsayabesar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://teddybearsayabesar.blogspot.com/\x26vt\x3d-7328175899031983178', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
#Silent Screamer.
snap!

السلام علبكم

saya ambil gambar sendiri di sekolah adik saya.adik saya dapat tempat ke-1 (dlm kelas).teringin nak jadi macam dia tapi sekadar berangan bolehlah.
               #berangan jadi budak sekolah rendah yang hanya tau merengek sepanjang masa dan hanya mahu kemahuannya dituruti.adakah kemahuanku akan tercapai?oh..tidakkkk!

oh Tuhan,aku berdoa banyak mana pun tetap aku tak boleh jadi budak kecik.hanya angan-angan yang boleh mencapai kemahuanku.

p/s:senyum itu sedekah.senyum..tak perlu kata apa-apa.peace no war!smile always.*ngee..


..السلام علبكم

Saturday, November 12, 2011 | 9:53 AM | 0 comments

OLD / NEW