Silent Screamer.

<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d2311103088097426775\x26blogName\x3dcan+i+be+someone+else?\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://teddybearsayabesar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://teddybearsayabesar.blogspot.com/\x26vt\x3d-7328175899031983178', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
#Silent Screamer.
Maaf.
Assalamualaikum dan salam sejahtera.lama dah aku tak update blog ni.bukan tak nak cuma tak ada idea je.sebelum apa-apa,cuba tengok blog aku.ada perubahan tak?baik kata ada..kalau tak,pukul nanti!hahaha..#kekejaman!hari ni tak panjang pun post aku.cuma nak post pasal "MAAF".

Seperti yang kita tau,perkataan bahasa inggeris yang kini popular disebut-sebut oleh masyarakat ialah "sorry".sebenarnya aku memang suka orang cakap bahasa inggeris tapi aku tak galakkan sebab kadang-kadang,ada je orang yang tak faham bahasa inggeris.siapa cakap tiada?aku cakap ada!hahaha..

lagi satu kan,kalau kita cakap maaf dalam bahasa melayu kan senang?M.A.A.F.4 huruf je.kalau bahasa inggeris,5 huruf.susah sikit la.pada pandangan aku,perkataan "maaf" lagi menunjukkan yang kita benar-benar ikhlas meminta maaf.so,apa kata kita amalkan sikap sayang akan bahasa ibunda bersama-sama.hehehe..

assalamualaikum.
tuan yang taip dengan penuh rasa tidah puas hati,
nur aqilah najwa samlan.
Tuesday, November 29, 2011 | 6:29 AM | 0 comments

OLD / NEW