Silent Screamer.

<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d2311103088097426775\x26blogName\x3dcan+i+be+someone+else?\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://teddybearsayabesar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://teddybearsayabesar.blogspot.com/\x26vt\x3d-7328175899031983178', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
#Silent Screamer.
saya memang suka tangkap muat!
peace!ha..kalau tengok tajuk aku,sah lah korang dah tau kan?aku pun tak tau kenapa mungkin tangkap gambar menjadi hobi aku since baru-baru ni.hehehe..semalam aku just keluar dengan family aku tanpa abah sebab abah ada kerja semalam.so,aku oout dengan mama and adik-adik pergi wangsa walk and titiwangsa.hehe..memang snap kegemaran aku lah kan?!that's all for today..bye2..salam.
                                         eh,kecik-kecik sudah pakai make up kah?weird x?
                                                 tak kan?..
                                             saya budak CHUBBY?i like that's word!!


haha..ni aku tangkap gambar masa at kampung.kui3..
tok sah nak caya.ni kat titiwangsa jela.
cantik kan background nye?:P
muka comel lah tu senyum macam tu?Sunday, September 25, 2011 | 3:55 AM | 0 comments

OLD / NEW