Silent Screamer.

<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d2311103088097426775\x26blogName\x3dcan+i+be+someone+else?\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://teddybearsayabesar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://teddybearsayabesar.blogspot.com/\x26vt\x3d-7328175899031983178', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
#Silent Screamer.
perempuan murahan

Eh,apa maksud perempuan murahan sebenarnya?bukan ke perempuan murahan bermaksud perempuan yang tiada maruah.maruah bermaksud harga diri kan?berikan aku contoh orang yang ada maruah?aku nak tanya,adakah kalau perempuan duduk di tangga memakai baju kurung bererti perempuan tu tiada maruah and harga diri?banyak persoalan di minda aku,aku cuma nak tau kenapa ada seorang hamba Allah ni kata perempuan memakai baju kurung duduk di tangga tu tiada maruah?hanya duduk di atas tangga memakai baju kurung sahaja.

ok.bagi yang dah tau hal sebenarnya aku minta maaf.ni pasal sekolah and sepatutnya aku tak boleh bagitau macam ni tapi aku sebagai tuan blog ni aku berhak kan nak luahkan apa yang aku nak luahkan?so,please jangan halang untuk meluahkan apa yang aku tak puas hati.

wait!persoalan aku belum habis lagi.aku nak tanya lagi 1 soalan.adakah jatuhnya maruah seorang cikgu jika seorang guru besar memarahinya dihadapan beratus-ratus anak murid sekolahnya?apakah perasaan guru tersebut lepas dimarahi depan anak murid?
Monday, September 26, 2011 | 1:05 AM | 6 comments

OLD / NEW