Silent Screamer.

<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d2311103088097426775\x26blogName\x3dcan+i+be+someone+else?\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://teddybearsayabesar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://teddybearsayabesar.blogspot.com/\x26vt\x3d-7328175899031983178', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
#Silent Screamer.
ragu!~
» Le Blog de Leen | blog mode, voyages et autres papotages wishful inspiration
rasa bahagia sangat bila masalah xde.hehe..tapi,hidup memang xlari dari masalah kan?so,tiap2 hari lah kita ada masalah?aku still ada masalah.masalah FOLIO!masalah yang paling berat bagi aku sebab nanti 5/7/2011 dah kene hantar at cikgu.dah la folio aku xlengkap+sempurna lagi!ayoooo..amma!apppa!!!help meeee.....saya perlukan bantuan!!bantuan untuk mencari setiap bahan untuk folio!maklumlah....tiada peneman untuk membuat folio ni.so,saya kenalah pandai2 minta bantuan family.hehe...xrasa ke yang saya update blog ni terlalu lewat sebab tengah malam?xpelah!esok bukan sekolah pun kan?ok...good night,reader..i hope u'll open my page again..

::nota peringatan::5/7/2010=>tarikh bermakna.my friends's birthday
my ex-bf's birthday
and tarikh yang tidak mau aku tunggu(HANTAR FOLIOOOO!)
Friday, July 1, 2011 | 8:19 AM | 0 comments

OLD / NEW