Silent Screamer.

<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d2311103088097426775\x26blogName\x3dcan+i+be+someone+else?\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://teddybearsayabesar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://teddybearsayabesar.blogspot.com/\x26vt\x3d-7328175899031983178', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
#Silent Screamer.
mimpi..
setiap hari aku bermimpi.tapi aku bermimpi benda yang berbeza.kadang-kadang aku mimpi benda yang indah.kadang-kadang aku mimpi sesuatu yang agak menakutkan.dan setiap kali aku terjaga dari mimpi-mimpi aku,aku akan berniat untuk menyambung mimpiku kembali.tapi,nasib selalu tidak menyebelahi aku.kadangkala..aku terbangun lalu menagis kerana takut.mmpi yang ngeri selalu buat aku menangis.entah mengapa..sebaik sahaja aku bertenang aku akan berfikir."mengapa aku perlu menangis sedangkan itu semua hanyalah mimpi semata-mata?"
pernah diminta mimpi menjadi kenyataan.bukan kah ALLAH akan makbulkan setiap doa hambanya.tapi..pernahkah mimpi aku menjadi kenyataan?pernah je...tak selalu lah..aku selalu berfikir..ramai yang kata,"allah akan makbulkan doa2 kita samada cepat atau lambat".
pernah terfikir?ada tak orang yang percaya dengan mimpinya?maksudnya..setiap apa yang dimimpikan akan menjadi kenyataan.salah ke kalau kita percaya bahawa suatu hari nanti mimpi kita akan menjadi kenyataan?soalan yang sentiasa bermain di mindaku.
sehingga sini sahajalah aku dapat menulis.hari semakin lewat.aku dah mengantok pulak.good note everyone..
Wednesday, July 13, 2011 | 7:09 AM | 0 comments

OLD / NEW