Silent Screamer.

<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d2311103088097426775\x26blogName\x3dcan+i+be+someone+else?\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://teddybearsayabesar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://teddybearsayabesar.blogspot.com/\x26vt\x3d-7328175899031983178', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
#Silent Screamer.
saya takutlah
hye there!cerita yang agak pendek untuk aku post pada malam ni.just nak bagitau pasal perasaan aku yang tak berapa nak sedap hati and tenang ni.mungkin after aku post,hati aku akan tenang sebab selalunya macam tu.so,aku terpaksa lah post benda ni supaya hati aku tenang.hehe..

saya tak tenang sebab hari isnin ada bahasa melayu dan ada plbs.oh my shoesss!!!-gedik-and hari selasa ada al-quran hafal yasin sampai 50 ayat.dah hafal but tak lancar.oh my headdddd!hari isnin juga ada tauhid feqah.saya belum hafal lagi.oh no!!

to :guru saya:terimakasih sebab ngajar qila.tapi qila ni degil sikit jadi jangam la marah kalau qila lambat-lambat buat apa yang ciku2 suruh buat tu.hehehe..alamak!tersalah ejaan lah,.maaf cikgu bm..kui..-.-

Labels:

Saturday, October 1, 2011 | 6:19 AM | 0 comments

OLD / NEW