Silent Screamer.

<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d2311103088097426775\x26blogName\x3dcan+i+be+someone+else?\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://teddybearsayabesar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://teddybearsayabesar.blogspot.com/\x26vt\x3d-7328175899031983178', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
#Silent Screamer.
kampungku.
hai bebz!assalamualaikum sahabat blogger.jawab salam adalah wajib,so kpd yg muslim,jwab jela salam saya.sekarang ni aku ada di selayang.balik kampung sebelah ayah kat selayang.kampung?bukan kampung aku sebelah ayah aku belah melaka?hahaha..itulah yang peliknya.sejak kecik lagi aku dididik dengan memanggil rumah di melaka tu kampung aku.susah la untuk aku terangkan kat korang sbb aku pon xtau knp aku dididik macam tu.aku try tanya nenek aku.

nenek,bukan kampung qila kat selayang ke?

nenek aku kata..

memanglah..nenek nak eratkan hubungan qila dgn sepupu2 qila.

huh.itu salah satu objektif kenapa nenek aku buat mcm tu.
Monday, August 29, 2011 | 8:16 AM | 0 comments

OLD / NEW