Silent Screamer.

<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d2311103088097426775\x26blogName\x3dcan+i+be+someone+else?\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://teddybearsayabesar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://teddybearsayabesar.blogspot.com/\x26vt\x3d-7328175899031983178', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
#Silent Screamer.
i'm happy
saya happy bila awak dah sembuh.awak dah sembuh sepenuhnya ke?nasib baik awk dah sembuh.saya tak tau apa yang saya akan buat kalau awak tak sihat.saya sedih la kalau awak tak sihat.tengkok awak kena jahit ke?ee...ngerinya!awak janji jangan tinggalkan saya lagi ye?saya sayang awak.
memori bersama awak:

abaikan gambar saya.haha....
ia cuma anak patung je.tengkoknya diperbuat daripada kain.dan mama saya sudah jahit tenkoknya balik.i'm happy sebaik sahaja anak patung saya sembuh!..hehe
Friday, October 7, 2011 | 10:10 PM | 0 comments

OLD / NEW