Silent Screamer.

<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d2311103088097426775\x26blogName\x3dcan+i+be+someone+else?\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://teddybearsayabesar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://teddybearsayabesar.blogspot.com/\x26vt\x3d-6886296349489792511', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
#Silent Screamer.
buat yg bernama wanita&lelaki..
setiap tercipta sentiasa berpasangan

buat yang bernama lelaki
kalian mempunyai 9 akal 1 nafsu
kalian seorang yang pintar...
namun di manakah kepintaran kalian
di manakan majoritinya generasi kalian
kalian mempunyai 1 nafsu
di manakah terletaknya iman kalian
adakah iman kalian mengawal nafsu kalian

buat wanita...
ya benar.
kalian dataang dr rusuk kiri adam
kalian mempunyai susuk tubuh yang menarik
kalian adalah kutub utara
lelaki adalah kutub selatan...
lelaki pasangannya adalah kalian...
namun..
jika kalian datang dari rusuk kiri adam
tidak semestinya kalian akan sentiasa bersama adam
antara kalian dan adam ada batasannya

wahai insan semua


susuk hawa dapat menarik kaum adam
jika hawa sentiasa menarik adam
jika adam itu yang sentiasa dikawal nafsu
jika adam itu akalnya panjang
jika adam itu lidahnya berbunga
maka terjerumuslah lelaki dan perempuan
ke lembah kehancuran...

wahai insan bergelar lelaki
wahai insan bergelar perempuan..
kita semua adalah khalifah
tugas kita memakmurkan bumi
sedarkah kalian...
dimanakah kita semua untuk
menjaga ISLAM itu
sedar kita semua
dimana diri kita untuk
membawa panji islam
sedarkah kita semua
dimana kita semua untuk
menegakkan kalimah ALLAH

tahukah kalian...
hidup kita terhidang nya hiburan
lazatnya kehidupan kita setiap hari

marilah kita semua
di pagi yang indah ini
ana pinjam kan sedikit masa kalian
AYUH LAH
kita bermuhasabah seketika

masih tercari-cari
untuk menggapai kebenaran
supaya mardhatillah

Labels:

Wednesday, September 29, 2010 | 1:25 AM | 0 comments

OLD / NEW