Silent Screamer.

<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d2311103088097426775\x26blogName\x3dcan+i+be+someone+else?\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://teddybearsayabesar.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://teddybearsayabesar.blogspot.com/\x26vt\x3d-7328175899031983178', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
#Silent Screamer.
sahabatku,sahabatku......
kau teman dikala aku sunyi...
kau teman dikala ku kesedihan...
kau teman dikala aku kegembiraan....
kau teman dikala aku perlukan pertolongan.....
kaulah teman buat diriku di dunia mahupun di akhirat..
aku hargai persahabatan kita...
aku harap kau juga begitu!


wahai teman,
adakah kau tahu yg dirimu sungguh brharga buat diriku?
tanpamu,aq lemah kerana tiada pertolongan...
tanpamu ku tidak akak bangkit dari kegagalan kerana tiada sokongan yang selama ini ku harapkan dr mu...


aku pohon padmu.....
hargailah persahabatan yang telah dibina oleh kita..
jangan pernah kau putuskn ssungguhnye hbngn ini sangat brmkna...

Labels:

Sunday, August 29, 2010 | 5:59 AM | 2 comments

OLD / NEW